نمونه تصادفی توزیع گسسته

عنوان انگلیسی: Discrete Distribution Random Samplerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۲۱کلید واژه ها:Communicationsimage processingmachine learningstatisticsخوشه بندیداده کاویشناسایی الگوکلاس بندیهوش مصنوعییادگیری بانظارتیادگیری بدون نظارتیادگیری تقویتییادگیری Read More →

FMINLBFGS- بهینه ساز حافظه محدود سریع

عنوان انگلیسی: FMINLBFGS — Fast Limited Memory Optimizerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۶۵کلید واژه ها:bfgsbroyden–fletcher–goldfarb–shannohessianl bfgsl_bfgslbfgslimited memory bfgsmemoryminimizeroptimizationoptimizeroptimizersOscillatorquasi newtonsteepest descentاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان Read More →

گردش تصادفی در متلب

عنوان انگلیسی: Random Walks in MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۰۷کلید واژه ها:Econometricseconometrics garch derandom mathematicsEconomicsfinanceFinancial Engineeriggraphlatticepick of the weekpotwTransportationارتباطاتاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیترابریتوزیعجابجاییحمل و نقلرانندگیراهسنجش Read More →