الگوریتم پیشرفته کوتاهترین مسیر دیکسترا

عنوان انگلیسی: Advanced Dijkstra’s Minimum Path Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۷۴۳کلید واژه ها:Bellmandijkstradynamic programmingmarkov decision processminimum costOptimal Controlset coveringshortest distanceshortest pathالگوریتم بلمن-فوردالگوریتم جانسونالگوریتم Read More →

k نزدیکترین همسایه

عنوان انگلیسی: K Nearest Neighborزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۵۷کلید واژه ها:can you help meClassificationData ClassificationData Miningk nearest neighbormachine learningnearest neighborsnice workprobabilitystatisticsSupervised Learningwhat is Read More →

ارتباط دهی ذرات بر اساس روش مجاری

عنوان انگلیسی: Hungarian based particle linkingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۷۵کلید واژه ها:assignment problem image processing optimizationglobal optimizationالگوریتم ازدحام ذراتالگوریتم بهینه سازیالگوریتم ژنتیکالگوریتم مورچگانبهینه Read More →

NF_NTF تجربی با دیورژانس بتا

عنوان انگلیسی: Practical NMF_NTF with beta divergenceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۰۹کلید واژه ها:nmfnonnegative matrix factorizationntfparafacProbabilistic ModelsSASimulated Annealingالگوریتم های فرا ابتکاریبهینه سازیبهینه سازی هوشمندتبرید Read More →

اتصال‌دهنده نزدیک‌ترین همسایه

عنوان انگلیسی: Nearest-neighbor linkerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۱۳کلید واژه ها:global optimizationimage processingoptimizationtrackingالگوریتم ازدحام ذراتالگوریتم بهینه سازیالگوریتم ژنتیکالگوریتم مورچگانبهینه سازی چند هدفهبهینه سازی سراسریبهینه Read More →

K-means سریع

عنوان انگلیسی: Fast K-meansزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۵۶کلید واژه ها:Automatic ClassificationclusteringData Miningkmeansmachine learningUnsupervised Learningweighted kmeansخوشه بندیخوشه بندی اطلاعاتخوشه بندی داده هاداده کاوییادگیری غیر Read More →

کنترل ادوات و وسایل با استفاده از گفتار (صدا)

عنوان انگلیسی: Device Control using Speechزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۳۵کلید واژه ها:Digital Signal ProcessingdspVideo Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش سیگنال دیجیتالپردازش سیگنال گسسته Read More →

PSA-بخش بندی و انتخاب الگوریتم

عنوان انگلیسی: PSA — Part and Select Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۷۹کلید واژه ها:Automatic ClassificationclusteringData Miningmachine learningpart and select algorithmpsaUnsupervised Learningخوشه بندیخوشه بندی Read More →