تولباکس (جعبه ابزار) اجزای محدود – نسخه ۲٫۱

عنوان انگلیسی: Finite Element Toolbox 2.1زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۴۹۱کلید واژه ها:differential equationsellipticfefeafemfinite elementFinite Elementsgalerkinlineartoolboxاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئیحل Read More →

روش های اجزای محدود صلب پارامتریک شش ضلعی

عنوان انگلیسی: Parametric Hexahedral Solid FEMsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۷۹کلید واژه ها:Finite Elementshexahedralmechanical modelingsolidthree dimensional analysisاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات Read More →

دوبخشی بلندترین لبه بازگشتی

عنوان انگلیسی: Recursive longest-edge bisectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۸۳کلید واژه ها:femFinite Elementssimulationاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئیحل عددی معادلات دیفرانسیل Read More →

تولید لبه

عنوان انگلیسی: Edges generationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۹۱کلید واژه ها:۲d3dedges generationFinite Elementsmatrixtetrahedratriangleاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئیحل عددی معادلات دیفرانسیل Read More →

HJfem_lite

عنوان انگلیسی: HJfem_liteزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۲۷کلید واژه ها:fem finite element method mathematics modelingFinite Elementsاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئیحل Read More →

کلاسیفایر نایو بیز (Naïve Bayes)

عنوان انگلیسی: Naive Bayes Classifierزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۱۹کلید واژه ها:finite element methodmachine learningmode shapesnatural frequencies and buckling load of beamscolumnsخوشه بندیداده کاویشناسایی Read More →