مدل فارماکوسینتیک بر اساس فیزیولوژی SimBiology عمومی

عنوان انگلیسی: Generic SimBiology Physiologically-based Pharmacokinetic (PBPK) modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۵۵کلید واژه ها:bioavailabilityBiotransformationdrugmonte carlonavigationpbpkPharmacokineticspkpdSimBiologysimbiology modelالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیجی پی‌ Read More →