جدول همبستگی سایه

عنوان انگلیسی: Shaded Correlation Tableزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۸۲کلید واژه ها:correlationdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasevisualisationانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی دادهداده Read More →

bbcorr – بوت استرپ آمار برای ضریب همبستگی پیرسون

عنوان انگلیسی: bbcorr — Bootstrap statistics for Pearson’s correlation coefficientزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۲۸کلید واژه ها:EconometricsEconomicsfinanceFinancial Engineerigregressionstatisticstime seriesاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیسنجش کمیت های اقتصادیعلوم Read More →

ابزار IPN برای تحلیل اعتبار تست و تست مجدد

عنوان انگلیسی: IPN tools for Test-Retest Reliability Analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۸۶کلید واژه ها:BraincccconcordancefmriicckcclinneuroimagingOscillatorprobabilityreliability analysisreproducibilityresting statestatisticstestretestاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز غیرخطینوسان‌سازابزار IPN Read More →

الگوریتم ترازی تصویر ECC (ثبت تصویر)

عنوان انگلیسی: ECC image alignment algorithm (image registration)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۸۲۵کلید واژه ها:enhanced correlation coefficientgradient_based registrationgradientbased registrationImage AlignmentImage Alignment in MATLABimage processingimage Read More →

ضریب همبستگی ۱۰ برابر سریع تر – prcorr2

عنوان انگلیسی: prcorr2 – 10 times faster correlation coefزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۸۵کلید واژه ها:audio processingcorr2correlationfastimagemexsignalVideo Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال های ویدئوییپردازش Read More →

جعبه ابزار آمار دایره ای (آمار جهتدار)

عنوان انگلیسی: Circular Statistics Toolbox (Directional Statistics)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۱۱۳کلید واژه ها:angangularanovacirclecircularcircular statisticcircular statisticsData AnalysisData Miningdirectional statisticspick of the weekpotwprobabilityrayleighstatisticswatsonwilliamsآمارآمار توصیفیآنالیز دادهآنالیز Read More →