جعبه ابزار شناسایی مودال کور

عنوان انگلیسی: Blind Modal Identification (BMID) toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۰۶کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theorymodal identificationmodal parameter estimationsignal processingsystem identificationSystems theoryvibrationآماراتوماسیونارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتئوری سیستمتئوری Read More →

CaToKi، شناسایی سیستم GUI

عنوان انگلیسی: CaToKi, System identification GUIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۳۲کلید واژه ها:ca tokiguiidentificationljangopen loopsystem identificationآمارتئوری سیستمتئوری کنترلروش های آماریسیستم های پویاشناساییشناسایی سیستمشناسایی سیستم Read More →

جعبه ابزار شناسایی سیستم CaToKi V2. در سیستم های یک ورودی- یک خروجی حلقه باز

عنوان انگلیسی: CaToKi V2. System Identification ToolKit in Open loop SISOزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۵۶کلید واژه ها:armaxarxautomationboxjenkisControl SystemsControl theorylpezestoutputerrorsystem identificationSystems theoryآماراتوماسیونتئوری سیستمتئوری کنترلروش Read More →

تشخیص و شناسایی منطقه خطی و همگن تکه ای

عنوان انگلیسی: Identification of PieceWise Linear and Homogeneous Zone Detectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۹۴کلید واژه ها:Entropyinformation theoryVideo Processingآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمبینایی ماشینپردازش Read More →

musysid

عنوان انگلیسی: musysidزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۰۴کلید واژه ها:identification mimo multivariable phase angles system system identificationsystem identificationآمارتئوری سیستمتئوری کنترلروش های آماریسیستم های پویاشناساییشناسایی Read More →

کنترل کننده PID برای شناسایی سیستم دو مخزنی

عنوان انگلیسی: PID control of identitified two tank systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۶۰کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theoryidentificationpidSystems theorytwo tank systemاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی Read More →

“شناسایی مدهای الکترومکانیکی سیستم قدرت با استفاده از روش مجموع حداقل مربعات Hankel بهبود یافته و اندازهگیریهای همزمان”

عنوان انگلیسی: “شناسایی مدهای الکترومکانیکی سیستم قدرت با استفاده از روش مجموع حداقل مربعات Hankel بهبود یافته و اندازهگیریهای همزمان”توضیحات:در این مقاله از روش مجموع Read More →