مدل سازی شمارنده ها و تایمرها در متلب embedded

عنوان انگلیسی: Modeling Counters and Timers in Embedded MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۰۶کلید واژه ها:Applications of Fixed-Pointcountersembedded matlabFixed-PointFixed-Point Toolboxgrayhdljohnsonmodulo counterstimersالگوریتم نقطه ثابتالگوریتم نقطه Read More →

شمارنده پورت موازی

عنوان انگلیسی: parallel port counterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۳۵کلید واژه ها:daqDAQ Carddata acquisitionmeasurementparallel portsignal processingاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری دادهدریافت دادهکارت DAQشمارنده Read More →

مثال شمارنده

عنوان انگلیسی: Counter Exampleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۵۲کلید واژه ها:applicationcountercountertimerdaqDAQ Carddata acquisitiondllexamplelinkedlinked librarymeasurementnational instrumentssignal processingtimerاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری دادهدریافت دادهکارت DAQمثال Read More →

شمارنده سکه بلادرنگ

عنوان انگلیسی: Real time coin counterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۵۱کلید واژه ها:counterImage Acquisitionimage processingrealtimevideoاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری الکتریکیاندازه گیری تصویرپردازش تصویرتصاویر Read More →

شمارنده کدگشای MAP

عنوان انگلیسی: Log MAP decoderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۳۷کلید واژه ها:CommunicationsConvolutionconvolutional decoderfunctional analysismap decoderturbo codesبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتشمارنده کدگشای MAPLog Read More →

شمارنده Fluke

عنوان انگلیسی: FlukeLoggerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۶۰کلید واژه ها:applicationdaqDAQ Carddata acquisitiondata aquisition fluke serial loggerexampleflukefluke 45instrumentmeasurementmultimetersignal processingاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری دادهدریافت Read More →

شمارنده ورودی طبیعی

عنوان انگلیسی: Natural Log Binningزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۸۲کلید واژه ها:binningdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseloglog binningmeasurementnatural logphysicsstatisticsانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در Read More →

شمارنده فرکانس

عنوان انگلیسی: Frequency Counterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۶۷کلید واژه ها:ClassificationclusteringcountData Miningdspfrequencygeneral dspPattern MiningPulsesignal processingخوشه بندیداده کاویداده کاوی در متلبدیتا ماینینگرگرسیونطبقه بندیکاوش الگوشمارنده فرکانسFrequency Read More →