کالیبراسیون شتاب سنج MEMS با استفاده از مدل نیوتن گاوس

عنوان انگلیسی: MEMS Accelerometer Calibration using Gauss Newton Methodزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۴۰کلید واژه ها:accelerometerAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABahrsarduinoautomotiveautonomous controlbiascalibrationestimationgauss newtonimuinsmemsmultirotornavigationnonlinear least squaresoptimizationquadrocopterquadrotorsignal processingtricopterجی Read More →

IMU ODE45 حل گر

عنوان انگلیسی: IMU ODE45 Solverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۹۳کلید واژه ها:۳df45accelelrometerGyroscopeimuimu ode45 gyroscopeodeاصل بقای تکانه زاویه‌ایبقای تکانه زاویه ایتحلیل جایرو در متلبجایروجایروسکوپدینامیکژیروسکوپشتاب سنجگشتاور Read More →