شناسایی خطای اتصال کوتاه داخلی سیمپیچی استاتور موتور القایی توسط شبکه عصبی مصنوعی بر اساس مدل بردار فضایی

عنوان انگلیسی: شناسایی خطای اتصال کوتاه داخلی سیمپیچی استاتور موتور القایی توسط شبکه عصبی مصنوعی بر اساس مدل بردار فضاییتوضیحات:در این مقالـه، بـا مدلسـازی بـردار Read More →

روشی نوین برای کاهش اضاف هولتاژهای هارمونیکی درحین برقدارکردن ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از کلیدزنی کنتر لشده

عنوان انگلیسی: روشی نوین برای کاهش اضاف هولتاژهای هارمونیکی درحین برقدارکردن ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از کلیدزنی کنتر لشدهتوضیحات:در طول مراحل اولیه بازگردانی سیستم قدرت، Read More →