آشکارسازی جزیره الکتریکی در شبکه توزیع شامل منابع تولیدات پراکنده با استفاده از شبکه های عصبی و سیستمهای فازی

عنوان انگلیسی: آشکارسازی جزیره الکتریکی در شبکه توزیع شامل منابع تولیدات پراکنده با استفاده از شبکه های عصبی و سیستمهای فازیتوضیحات:عملکرد جزیرهای تولید پراکنده زمانی Read More →

بکارگیری روشکنترل تطبیقی مدل-مرجع مبتنی بر شبکه عصبی برای کنترل یکسیستم تعلیق الکترومغناطیسی

عنوان انگلیسی: بکارگیری روشکنترل تطبیقی مدل-مرجع مبتنی بر شبکه عصبی برای کنترل یکسیستم تعلیق الکترومغناطیسیتوضیحات:– سیستمهای تعلیق الکترومغناطیسی سیستمهایی با رفتار کاملاً غیرخطی بوده که Read More →