سینماتیک معکوس برای یک بازوی روباتیک RA-01

عنوان انگلیسی: Inverse Kinematics for RA-01 Robotic Armزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۶۲کلید واژه ها:۳D animationComputational Physicsinverse kinematicsInverse problemsmechatronicsmodelingProtein Inverse KinematicsRobot ArmsRobot kinematicsrobotic armroboticsالکترونیکانواع Read More →

سینماتیک معکوس برای یک بازو با ۶ درجه آزادی

عنوان انگلیسی: Inverse Kinematic for 6DOF armزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۵۵کلید واژه ها:۳D animationanthropomorphicarmautomotiveComputational Physicscontrol designdofikinverseinverse kinematicsInverse problemskinematicProtein Inverse KinematicsrobotRobot kinematicsroboticroboticssimulationحرکت شناسیروباتیککینماتیک معکوسمسئله Read More →

الگوریتم سینماتیک معکوس

عنوان انگلیسی: Inverse Kinematic algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۷۶کلید واژه ها:۳D animationanthropomorphicarmautomotiveComputational Physicsdofikinverseinverse kinematicsInverse problemskinematicProtein Inverse KinematicsrobotRobot kinematicsroboticroboticssimulationحرکت شناسیروباتیککینماتیک معکوسمسئله معکوسالگوریتم سینماتیک معکوسInverse Read More →

سینماتیک یک بازوی ربات دو لینکی

عنوان انگلیسی: Kinematics of a two-link robot armزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۳۲کلید واژه ها:Linked RobotRobot Armsroboticsانواع بازوی رباتبازوبازوی رباتبازوی روباتیکبازوی مکانیکیرباتربات بازو دارربات Read More →

جعبه ابزار سینماتیک و حرکت شناسی در متلب

عنوان انگلیسی: Kinematics Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۲۲کلید واژه ها:computer visionDigital Image Processinghomeogeneous transformationsimage processingkinematicsrigidbody transformationsroboticsبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر دیجیتالچشم الکترونیکیسیستم های Read More →

کنترل دینامیک-سینماتیک یک ربات دو لینکی

عنوان انگلیسی: Kinematic_Dynamic Control of a Two Link Manipulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۶۰کلید واژه ها:controldynamicFeedbackkinematiclinearizationmanipulatornonlinearNonlinear Controlroboticsserialtwo linkخطی سازی با فیدبکخطی سازی فیدبکسیستم های Read More →

سینماتیک مستقیم روبات بازودار RA-01 در متلب

عنوان انگلیسی: Forward Kinematics of RA-01 Robotic Armزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۲۹کلید واژه ها:forward kinematicsmodelingRobot Armsrobotic armانواع بازوی رباتبازوبازوی رباتبازوی روباتیکبازوی مکانیکیرباترباتیکشبیه سازی Read More →

شبیه سازی سینماتیک یک بازوی ربات

عنوان انگلیسی: Kinematic Simulation of a Robot Armزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۹۵کلید واژه ها:examplekinematic simulationrobot armRobot Armssimulationsimulation modelsانواع بازوی رباتبازوبازوی رباتبازوی روباتیکبازوی مکانیکیرباترباتیکشبیه Read More →