پیاده سازی قاعده نقطه میانی،‌ ذوزنقه ای و سیمپسون

عنوان انگلیسی: Implementation of Midpoint, Trapezoidal, and Simpson Ruleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۸۶کلید واژه ها:CommunicationsmathematicsmatrixSimpson Methodsimulationwirelessانتگرال عددیانتگرال گیری عددیتحلیل عددیخطای گرد کردنروش سیمسونسیمپسونقانون Read More →

تربیع تطیقی تکراری سیمپسون و لوباتو

عنوان انگلیسی: Iterative Adaptive Simpson and Lobatto Quadratureزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۱۵کلید واژه ها:adaptiveintegrationlobattonumericalquadraturesimpsonSimpson Methodانتگرال عددیانتگرال گیری عددیتحلیل عددیخطای گرد کردنروش سیمسونسیمپسونقانون سیمسونمحاسبات Read More →

CUMSIM – انتگرال تجمعی سیمپسون

عنوان انگلیسی: CUMSIM — CUMulative SIMpson integralزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۸۰کلید واژه ها:Simpson Methodانتگرال عددیانتگرال گیری عددیتحلیل عددیخطای گرد کردنروش سیمسونسیمپسونقانون سیمسونمحاسبات عددیمحاسبه Read More →

روش تربیعی سیمپسون با لوکال و گلوبال

عنوان انگلیسی: Metodo di Simpson con quadratura locale e globaleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۶۴کلید واژه ها:italianmatlabsimsimpsonSimpson Methodtestانتگرال عددیانتگرال گیری عددیتحلیل عددیخطای گرد کردنروش Read More →

انتگرالگیر دو بعدی سیمپسون

عنوان انگلیسی: ۲D Simpson’s Integratorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۹۵کلید واژه ها:۲dintegrationmathematicsSimpson Methodsimpsons methodانتگرال عددیانتگرال گیری عددیتحلیل عددیخطای گرد کردنروش سیمسونسیمپسونقانون سیمسونمحاسبات عددیمحاسبه انتگرالمعدلات Read More →

انتگرال سه بعدی سیمپسون

عنوان انگلیسی: ۳D Simpson’s Integratorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۵۸کلید واژه ها:۳dintegrationmathematicsSimpson Methodsimpsons methodانتگرال عددیانتگرال گیری عددیتحلیل عددیخطای گرد کردنروش سیمسونسیمپسونقانون سیمسونمحاسبات عددیمحاسبه انتگرالمعدلات Read More →

ARTMAP فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy ARTMAPزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۹۸۴کلید واژه ها:Adaptive resonance theoryartARTMAPARTMAP فازیbiologically inspired learningcns technology labCrossoverdemoFuzzy ARTMAPfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxgenetic algorithmmodelingmutationneural networksآرت Read More →

بهترین تخمین چند جمله ای به فرم یکنواخت

عنوان انگلیسی: Best polynomial approximation in uniform normزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۴۰۳کلید واژه ها:approximationdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseexchange algorithminterpolationmathematicsmaxnormminimaxoptimizationpolynomialstatisticsuniformانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش Read More →