کنترل پذیری gramian برای سیستم های ناپایدار

عنوان انگلیسی: Controllability gramian for unstable systemsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۸۷کلید واژه ها:automationcontrol designControl SystemsControl theorycontrollabilitygramianlinear systemsstate spaceSystems theoryunstable systemاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی Read More →

راه حل خودکار و ورودی خطی مدل های DSGE

عنوان انگلیسی: Automatic Solution and Log Linearisation of DSGE Modelsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۸۳کلید واژه ها:dsgeEconomicsEconomics in MATLABlog linearisationlog linearizationmacroeconomicsMATLAB for Economicsmupadsymbolic toolboxاقتصادتحلیل Read More →

برش متعادل

عنوان انگلیسی: Balanced Truncationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۸۳کلید واژه ها:automationbalancedControl SystemsControl theorymodel reductionsingular value decompositionSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه سامانه‌هانظریه کنترلبرش Read More →

بی ثباتی-انتشار ناشی از یک سیستم راکتور همراه

عنوان انگلیسی: Diffusion-induced instability in a coupled reactor systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۲۸کلید واژه ها:chaoschemistrydiffusiondiffusioninduced instabilityoscillationOscillatorperiod dphysicsاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز غیرخطینوسان‌سازبی Read More →

Add-On جعبه ابزار منطق فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy Logic Toolbox Add-Onزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۴۸کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theoryfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxfuzzy logic toolbox addonneural networkneural networksSystems theoryآموزش Read More →

ARTMAP فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy ARTMAPزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۹۸۶کلید واژه ها:Adaptive resonance theoryartARTMAPARTMAP فازیbiologically inspired learningcns technology labCrossoverdemoFuzzy ARTMAPfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxgenetic algorithmmodelingmutationneural networksآرت Read More →