کدگذار متداول

عنوان انگلیسی: Conventional Encoderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۶۳کلید واژه ها:CommunicationsCommunicaton SystemConvolutionfunctional analysissignal processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم Read More →