کارت فازی یا Fuzzy Cart

عنوان انگلیسی: Fuzzy CARTزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۶۰کلید واژه ها:Adaptive Neuro-Fuzzy Inference SystemANFIScartFISFuzzy Inference systemfuzzy logicانفیسپیاده سازی انفیس در متلبسیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقیسیستم Read More →

ارزیابی فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy Evaluationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۴۱کلید واژه ها:Adaptive Neuro-Fuzzy Inference SystemANFISFISFuzzy Inference systemانفیسپیاده سازی انفیس در متلبسیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقیسیستم استنتاج Read More →