سیستم های ارتباطی آنالوگ و دیجیتال

عنوان انگلیسی: Digital and Analog Communications Systems, 5eزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۳۹کلید واژه ها:analogcommunicationCommunicationsCommunicaton Systemdigitalengineering studentsintroductoryتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های Read More →

سیستم های ارتباطی آنالوگ و دیجیتال

عنوان انگلیسی: Digital and Analog Communications Systems, 6eزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۲۵کلید واژه ها:analogcommunicationCommunicationsCommunicaton Systemdigitalengineering studentsintroductoryتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های Read More →

سیستم های ارتباطی دیجیتال

عنوان انگلیسی: Digital Communication Systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۲۶کلید واژه ها:askbpsk1bpsk2Communicaton Systemdigital communication systemfskgeneralتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیطراحی سیستم Read More →

کنترل دیجیتال سیستم های پویا, ۳e

عنوان انگلیسی: Digital Control of Dynamic Systems, 3eزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۴۴کلید واژه ها:automationcontrolControl SystemsControl theorycontrolsdigital computersdynamic systemsrealtime controlRobust ControlStochastic controlsystemSystems theoryاتوماسیونتئوری کنترلتحلیل Read More →

طراحی و تجزیه و تحلیل سیستم کنترل دیجیتال,

عنوان انگلیسی: ۳eDigital Control System Analysis and Design, 3eزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۷۶کلید واژه ها:analysisautomationcompanion softwareControl SystemsControl theorycontrolsdesigndigital controlSystems theorytextbookاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی Read More →