فرادرس آموزشی رایگان بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش های بهینه سازی کلاسیک و هوشمند-بخش یکم

عنوان انگلیسی: portfolio optimization using classic and intelligent optimization methodsتوضیحات:برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvrfin101# بهینه سازی سبد سهام (Portfolio Optimization) یا Read More →

فرادرس آموزشی رایگان بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش های بهینه سازی کلاسیک و هوشمند -بخش دوم

عنوان انگلیسی: portfolio optimization using classic and intelligent optimization methodsتوضیحات:برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvrfin101# برای حل مسأله بهینه سازی سبد سهام، Read More →

دریافت قیمت سهام روزانه

عنوان انگلیسی: get Intraday Stock Priceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۴۴کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringgoogleintraday stock priceتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم Read More →

دریافت نمادها سهام

عنوان انگلیسی: Get Stock Symbolsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۰۳کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringstockssymbolsتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم مالیکاربرد متلب در Read More →

دریافت نمادهای سهام آمریکا

عنوان انگلیسی: Get U.S. Stock Symbolsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۴۹کلید واژه ها:financefinance stock symbols tickersstockStock Markettickerبازار بورسبازار سهامبهینه سازی سبد سهامبورسبورس سهامسبد سهامسرمایهسهامسهام Read More →

دانلودر سوابق مالی داده های سهام گوگل

عنوان انگلیسی: Google Finance Historical Stock Data Downloaderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۵۲کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringgoogle financequotestockتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و Read More →

رسم نمودار قیمت های سهام

عنوان انگلیسی: Plot Stock Pricesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۳۵کلید واژه ها:analysisdatafeeddatafeed financialfinanceFinancial EngineeringmodelingplotpricesStock Marketstocksyahooبازار بورسبازار سهامبهینه سازی سبد سهامبورسبورس سهامتحلیل مالیتحلیل مالی در Read More →