سنجش پیرولیز سریع دو نوع سلولز اشباع شده با روغن ترانسفورماتور به وسیله اندازهگیری ویسکومتریک DP سلولز

عنوان انگلیسی: سنجش پیرولیز سریع دو نوع سلولز اشباع شده با روغن ترانسفورماتور به وسیله اندازهگیری ویسکومتریک DP سلولزتوضیحات:این مقاله به بررسی رفتـار پیـری حرارتـی Read More →

تعادل اقتصادی عمومی

عنوان انگلیسی: General Economic Equilibriumزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۳۱کلید واژه ها:EconomicsEconomics in MATLABequilibriumMATLAB for Economicsmodelingsimulationsimulinkاقتصادتحلیل اقتصادیتحلیل اقتصادی در متلبعلوم اقتصادیکاربرد متلب در اقتصادکاربرد Read More →

کامپیوتر تعادل اقتصادی عمومی

عنوان انگلیسی: Computing General Economic Equilibriumزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۰۱کلید واژه ها:EconomicsEconomics in MATLABMATLAB for Economicsاقتصادتحلیل اقتصادیتحلیل اقتصادی در متلبعلوم اقتصادیکاربرد متلب در Read More →