ایجاد و دستکاری سری فوریه

عنوان انگلیسی: Creation and manipulation of Fourier Seriesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۶۷کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseinterpolationانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده Read More →

فیلتر فوریه تعاملی (نسخه ۱٫۵)

عنوان انگلیسی: Interactive Fourier Filter (version 1.5)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۷۹کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاfilterfilter analysisFilter Designfourierinteractivekalman filterKFlinear quadratic estimationLQEPrediction Problemssignal Read More →

سری های فوریه با تقریب سیگما

عنوان انگلیسی: Fourier series with sigma approximationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۷۲کلید واژه ها:Fourier SerieslanczosOscillatorsigma approximationاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز غیرخطینوسان‌سازسری های فوریه Read More →

رسم نمودار سطح سری فوریه دوگانه

عنوان انگلیسی: Double Fourier Series Surface Plottingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۹۸کلید واژه ها:double fourier seriesFourier SeriesmathematicsOscillatorphysicsاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز غیرخطینوسان‌سازرسم نمودار Read More →

ریاضیات ؟ با استفاده از MATLAB 7

عنوان انگلیسی: Alternative Mathematics using MATLAB 7زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۶۸۴کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلalgebraCurve FittingdifferentialDifferential EquationFast Foureir TransformFourier AnalysisFourier SeriesFourier TransformFunction Read More →