مدل سازی شمارنده ها و تایمرها در متلب embedded

عنوان انگلیسی: Modeling Counters and Timers in Embedded MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۰۶کلید واژه ها:Applications of Fixed-Pointcountersembedded matlabFixed-PointFixed-Point Toolboxgrayhdljohnsonmodulo counterstimersالگوریتم نقطه ثابتالگوریتم نقطه Read More →

HIL در سیستم کنترل موقعیت

عنوان انگلیسی: HIL of Position Control Systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۵۸کلید واژه ها:HIL در سیستم کنترل موقعیتHIL of Position Control System فرم عضویت Read More →

HIL سیستم کنترل موقعیت

عنوان انگلیسی: HIL of Position Control Systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۴۸کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theoryEmbedded CenterMicroprocessorsimmechanicsSystems theoryاتوماسیونالکترونیک دیجیتالریزپردازنده هاسیستم مکانیکیسیستم های کنترلشبیه سازیشبیه Read More →