تقریب تابع

عنوان انگلیسی: Function Approximationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۵۵کلید واژه ها:Applications of Fixed-Pointapproximationcubic splineFixed-PointFixed-Point Toolboxgaussianjacobiwaveletالگوریتم نقطه ثابتالگوریتم نقطه ثابت در متلبجعبه ابزار نقطه ثابتکاربردهای Read More →

ویژگی های بافت GLCM

عنوان انگلیسی: GLCM texture featuresزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۸۱۰کلید واژه ها:Entropyglcminformation theorytexture featuresآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتسنجش اطلاعاتسنجش میزان اطلاعاتمیزان اطلاعاتنظریه اطلاعاتویژگی Read More →

الگوریتم k نزدیک ترین همسایگی فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy KNNزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۵۵کلید واژه ها:ClassificationData ClassificationData Miningfuzzyfuzzy knnKNNmachine learningmulticlassprobabilitystatisticsSupervised Learningداده کاویطبقه بندیطبقه بندی اطلاعاتطبقه بندی داده هایادگیری ماشینییادگیری Read More →