تولید پالس

عنوان انگلیسی: Pulse generationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۹۵کلید واژه ها:PulsePulse Generatorsignal processingایجاد کننده پالسپالسپردازش سیگنالتجهیزات تست الکترونیکیتولید کننده پالسسازنده پالسسازنده سیگنالفرکانسمدارهای الکترونیکیتولید پالسPulse Read More →

تولید کننده پالس قابل پروگرام با استفاده از بلوک های پایه سیمولینک

عنوان انگلیسی: Programmable Pulse Generator using Simulink’s basic blocksزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۵۲کلید واژه ها:programmablePulsePulse Generatorsimulinkایجاد کننده پالسپالسپردازش سیگنالتجهیزات تست الکترونیکیتولید کننده پالسسازنده Read More →

یکسوساز پالس ۱۲

عنوان انگلیسی: ۱۲ pulse Rectifierزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۵۵کلید واژه ها:۱۲ pulseac to dcconverterRecctifierrectifierSimPowerSystemالکترونیکبرقتبدیل انرژی الکتریکیجریانجریان الکتریکیجریان متناوبجریان مستقیمرکتیفایرسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی Read More →

پالس نویز دار

عنوان انگلیسی: Pulse with jitterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۶۳کلید واژه ها:generatorjitterPulsePulse Generatorsfunctionsimulinkایجاد کننده پالسپالسپردازش سیگنالتجهیزات تست الکترونیکیتولید کننده پالسسازنده پالسسازنده سیگنالفرکانسمدارهای الکترونیکیپالس نویز Read More →

آنالیز فوریه یک پالس مربعی

عنوان انگلیسی: Fourier Analysis of a Rectangular Pulseزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۸۲کلید واژه ها:CommunicationsFast Foureir TransformFourier AnalysisFourier SeriesFourier Transformآنالیز فوریهتبدیل فوریهتبدیل فوریه سریعتحلیل Read More →

تولید BPSK فیلتر شده با شکل های پالس مختلف

عنوان انگلیسی: Generation of filtered BPSK with different pulse shapingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۶۶کلید واژه ها:Binary Phase-Shift KeyingbpskCommunicationsDigital Modulationmodulationفناوری اطلاعاتکدگذاریکدگذاری اختلاف فاز باینریمدولاسیونمدولاسیون Read More →