خواندن و نوشتن فایل miniSEED

عنوان انگلیسی: Read and write miniSEED fileزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۰۵۷کلید واژه ها:CompressionCompression in MATLABData Compressiondata importearth sciencegeophysicsminiseedmseedseedseismologysteimالگوریتم های فشرده سازیتئوری اطلاعاتفشرده سازیفشرده Read More →

دیتاست‌های مرجع آماری NIST برای رگراسیون غیرخطی

عنوان انگلیسی: NIST Statistical Reference Datasets for Nonlinear Regressionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۶۸کلید واژه ها:bayesianbenchmarkdatadiagnosticsevaluationinferenceleast squaresmodelingnistnonlinearnonlinear regressionoptimizationparameterproblemsreferenceregressionsolverstandardstatisticsstrdآماراستنباط آماریبرازش منحنیتابع توصیفتخمین غیرخطیرگرسیونرگرسیون خطیرگرسیون غیر Read More →

تحلیل مقایسه ای و مطلق داده Affymetrix

عنوان انگلیسی: Absolute and Comparison Analysis for Affymetrix Dataزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۶۸کلید واژه ها:affymetrixBioinformaticsBioinformatics Toolboxbiotechcomparison analysisdetectpharmaceuticalsignalsingle array analysisاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل Read More →