مدیریت تراکم بهینه در بازار برق با استفاده از الگوریتم جفتگیری زنبور عسل بر اساس ضریب حساسیت ژنراتور

عنوان انگلیسی: مدیریت تراکم بهینه در بازار برق با استفاده از الگوریتم جفتگیری زنبور عسل بر اساس ضریب حساسیت ژنراتورتوضیحات:در قراردادهای مبادله انرژی الکتریکی در Read More →