رگرسیون موضعی دو بعدی

عنوان انگلیسی: Local Regression 2Dزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۵۸کلید واژه ها:۲d regressiondata smoothingEconometricsEconomicsestimationfinanceFinancial EngineerigFinancial EngineeringForcastingforecastinglocal regressionmathematicsoptimzationPredictionregressionrobustsmoothsmoothingstatisticstimeseriesاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیپیش بینیپیش بینی آیندهپیش بینی در Read More →

کدهای متلب برای ویدئوی برازش غیرپارامتری

عنوان انگلیسی: MATLAB code for the nonparametric fitting videoزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۸۶کلید واژه ها:bootstrapcross validationCurve FittingFunction ApproximationFunction Fittinglocalized regressionloesslowessاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه Read More →

درون یابی مقاوم

عنوان انگلیسی: Robust interpolationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۶۷کلید واژه ها:interpolationLinear Regressionnoisequantizationregressionrobust interpolationstatisticsآماراستنباط آماریاقتصاد سنجیتحلیل رگرسیونتخمین خطیرگرسیون خطیرگرسیون خطی چند گانهرگرسیون و همبستگیضریب همبستگینظریه Read More →