نکات و فوت و فن های بهینه سازی

عنوان انگلیسی: Optimization Tips and Tricksزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۳۳۹کلید واژه ها:confidence intervalsconfidence limitsCrossoverestimationexamplesfminconfminsearchgenetic algorithmLinear Regressionlsqlinmaximizationminimizationmodelingmutationnonlinear regressionoptimizationOptimization Toolboxpartitioned least squaresquadprogregressionridge regressionSAseparable least squaresSimulated Read More →

رگرسیون خطی دمینگ

عنوان انگلیسی: Linear Deming Regressionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۲۱کلید واژه ها:errorinvariabesLinear Regressionorthogonal regressionregressionsignal processingstatisticsآماراستنباط آماریاقتصاد سنجیتحلیل رگرسیونتخمین خطیرگرسیون خطیرگرسیون خطی چند گانهرگرسیون و Read More →

رگرسیون مخلوط گوسی GM

عنوان انگلیسی: gmregressزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۰۶کلید واژه ها:geometric mean regressionLinear Regressionmodel iireduced major axis regressionآماراستنباط آماریاقتصاد سنجیتحلیل رگرسیونتخمین خطیرگرسیون خطیرگرسیون خطی چند Read More →

مدل های خطی تعمیم یافته بچ آنلاین تحت تلفات مربعی

عنوان انگلیسی: Online_Batch generalized linear models under square lossزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۷۷کلید واژه ها:generalized linear modelsLinear Regressionmachine learningmathematicsonline predictionregressionstatisticsآماراستنباط آماریاقتصاد سنجیتحلیل رگرسیونتخمین Read More →

بسته افزایش مدلهای افزودنی تعمیم یافته (bgam)

عنوان انگلیسی: Boosted Generalized Additive Models (bgam) packageزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۸۷کلید واژه ها:boostingcrossvalidationgamgeneralized additive modelgeneralized linear modelglmlearnersLinear Regressionlogistic regressionmaximum likelihoodpoisson regressionregressionregularizationsparse regressionstatisticsstubsآماراستنباط Read More →

رگرسیون خطی متعامد

عنوان انگلیسی: Orthogonal Linear Regressionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۱۳کلید واژه ها:approximationinterpolationinterpolation orthogonalleast squares fitLinear Regressionآماراستنباط آماریاقتصاد سنجیتحلیل رگرسیونتخمین خطیرگرسیون خطیرگرسیون خطی چند گانهرگرسیون Read More →

رگرسیون خطی در log انتقال داده ها

عنوان انگلیسی: Linear regression on log transformed dataزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۴۱کلید واژه ها:biotechdata explorationData Exploration in MATLABdata importdata warehouseDatabaseLinear Regressionmathematicsmatrixmedicalmodelingoptimizationpharmaceuticalstatisticsآماراستنباط آماریاقتصاد سنجیانبار Read More →

رگرسیون خطی با خطاهای X و Y

عنوان انگلیسی: Linear Regression with Errors in X and Yزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۷۲کلید واژه ها:errorsinterceptinterpolationlineLinear Regressionmathematicsmeasurementmodelingmonte carloslopestatisticsuncertaintyآماراستنباط آماریاقتصاد سنجیالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم Read More →