محاسبات آماری ؟ با SAS و متلب

عنوان انگلیسی: Hybridizing Statistical Computation with SAS and MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۹۴کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasemodelingoptimizationstatisticsانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش Read More →

رگرسیون Bablok و گذرنده

عنوان انگلیسی: Passing and Bablok regressionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۶۲کلید واژه ها:clinical chemistryLinear Regressionmedicalmethods comparisonnon parametric regressionpassing bablok regressionstatisticsآماراستنباط آماریاقتصاد سنجیتحلیل رگرسیونتخمین خطیرگرسیون Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:بهینه سازی پیشرفته و روش های آماری در بهینه سازی سبدها و مدیریت زنجیره تامین

عنوان انگلیسی: Thesis:Advanced Optimization and Statistical Methods in Portfolio Optimization and Supply Chain Managementتعداد کلیک: ۱۶۱۷کلید واژه ها:DREXEL UNIVERSITYدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراکسب و کاردانلود Read More →

فیشر دقیق با استفاده از روش اواسط P

عنوان انگلیسی: Fisher’s Exact with mid-P methodزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۷۱کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxexact testfisherfishers exact conditional testmidp valuestatisticsاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل Read More →

جعبه ابزار الگوریتم های جستجوی QSAR_QSPR

عنوان انگلیسی: QSAR_QSPR Search Algorithms Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۰۵کلید واژه ها:chemistryCrossoverermgenetic algorithmLinear Regressionmutationphysicsqsarqsprrmsearch algorithmstoolboxآماراستنباط آماریاقتصاد سنجیالگوریتم اجتماع ذراتالگوریتم تکاملیالگوریتم رقابت استعماریالگوریتم ژنتیکانتخاببهینه Read More →

الگوریتم شبیه سازی آماری ؟

عنوان انگلیسی: Gillespie Stochastic Simulation Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۷۷کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلchemistrycomputational biologyDifferential Equationkineticsmodelingnoiseodereaction networksimulationstochasticsystems biologyحل ODE در متلبحل عددی Read More →

mbbtest

عنوان انگلیسی: mbbtestزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۹۳کلید واژه ها:bartlettbootstraphomogeinity of covarianceshomoscedasticitymonte carloresamplingالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش مونت‌کارلوشبیه سازی تصادفیفرایندهای تصادفیلاس وگاسمونت Read More →