نتایج جستجو برای «روش ماتریس برای توزیع-منظم ODEها و PDEها»

تعداد کلیک: 2398
عنوان انگلیسی: Matrix approach to distributed-order ODEs and PDEs
لینک: http://codesara.ir/content/m1125082-matrix-approach-to-distributed-order-odes-and-pdes
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1125082
عنوان انگلیسی: با استفاده از روش تکاملی PID مینیمم واریانس قابل دسترسی به ازاي کنترلکننده تطبیق ماتریس کواریانس
لینک: http://codesara.ir/content/icee2012-223
لینک کوتاه: http://codesara.ir/icee2012-223
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2411/icee2012-3.html

فیلم آموزشی رایگان جبر خطی در متلب