کوانتیزر

عنوان انگلیسی: Quantizersزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۴۹کلید واژه ها:Entropyinformation theoryquantizationquantizer designآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتسنجش اطلاعاتسنجش میزان اطلاعاتمیزان اطلاعاتنظریه اطلاعاتکوانتیزرQuantizers فرم عضویت Read More →

تولباکس (جعبه ابزار) اجزای محدود – نسخه ۲٫۱

عنوان انگلیسی: Finite Element Toolbox 2.1زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۴۸۷کلید واژه ها:differential equationsellipticfefeafemfinite elementFinite Elementsgalerkinlineartoolboxاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئیحل Read More →

روال فشرده سازی

عنوان انگلیسی: Compression Routinesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۸۱کلید واژه ها:CompressionCompression in MATLABcompressioncompression javaData Compressionالگوریتم های فشرده سازیتئوری اطلاعاتفشرده سازیفشرده سازی اطلاعاتفشرده سازی داده Read More →

تابع (روتین) mex فرترن mxGetClassName

عنوان انگلیسی: Fortran mex routine mxGetClassNameزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۷۱کلید واژه ها:class namefortranMATLAB and FORTRAN Interfacemexmxgetclassnameارتباط متلب و فرترنارتباط متلب و فورترنبرنامه نویسی Read More →

تابع mxCreateLogicalSparseMatrix فرترن

عنوان انگلیسی: Fortran mxCreateLogicalSparseMatrixزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۱۵کلید واژه ها:engineexternal interfaceExternal Interface in MATLABfortranInterface in MATLABlogicalMATLAB and FORTRAN Interfacemexsparseارتباط متلب و فرترنارتباط متلب Read More →

توابع mex فرترن — mxCopyCharacterToPtr و mxCopyPtrToCharacter

عنوان انگلیسی: Fortran mex — mxCopyCharacterToPtr and mxCopyPtrToCharacterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۶۸کلید واژه ها:engineexternal interfaceExternal Interface in MATLABfortranInterface in MATLABMATLAB and FORTRAN Interfacemexmxcopycharactertoptrmxcopyptrtocharacterارتباط Read More →

توابع منطقی mex فرترن

عنوان انگلیسی: Fortran Logical mex functionsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۴۸۵کلید واژه ها:external interfaceExternal Interface in MATLABfortranInterface in MATLABMATLAB and FORTRAN Interfacemxcopylogicaltoptrmxcopyptrtologicalmxcreatelogmxcreatelogicalarrayارتباط متلب و Read More →

هنکل hankel

عنوان انگلیسی: hankelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۳۴کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاdigital filteringdirectoryfilter analysisFilter Designfortranhankelsignal processingtransformپردازش سیگنالسیگنال ها و سیستم هاطراحی فیلترطراحی Read More →