رمزگذاری رمزگشایی اسکی دودویی

عنوان انگلیسی: Encode Decode ASCII Binaryزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۸۶کلید واژه ها:asciibinaryblockcoding theorydecodeencodeinformation theorymfilesاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور ACموتور القایی تک فازموتور Read More →

روش رمزگذاری و رمزگشایی محاسباتی برای فشرده سازی متن

عنوان انگلیسی: Arithmetic coding and decoding for Text Compressionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۳۲کلید واژه ها:arithmetic codingcoding theoryCommunicationsCompressionCompression in MATLABCryptographyData CompressionDecodingDecryptioninformation theorytext compressionاطلاعاتالگوریتم های Read More →

شبیه سازی نرخ خطای بیتی کد همینگ ۷,۴

عنوان انگلیسی: (۷,۴)Hamming Code Bit Error Rate Simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۶۴کلید واژه ها:AWGNbercommunicationCommunicaton Systemhamming codehard decodingml decisionparity bitssoft decodingsyndrome decodingتحلیل سیستم های Read More →

مثال کدگشایی دستی رید-سالامون

عنوان انگلیسی: Manual Reed Solomon (RS) Decoding Exampleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۹۷کلید واژه ها:CommunicationsCryptographyDecodingDecryptiondigital communicationsgalois fieldgfgf2manualreed solomonreedsolomonrssklarبازسازی دادهبازسازی داده های رمز شدهبازگشایی رمزدیکدینگرمزرمزگشاییرمزنگاریسیستم Read More →

مزایای کدگذاری بایتی

عنوان انگلیسی: Byte encoding utilitiesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۱۴کلید واژه ها:base64CompressionCompression in MATLABData Compressiondata importencodegzipzlibالگوریتم های فشرده سازیتئوری اطلاعاتفشرده سازیفشرده سازی اطلاعاتفشرده سازی Read More →

قسمت سوم معرف کد های متلب در MATLAB EXPO 2012 JAPAN

عنوان انگلیسی: MATLAB EXPO 2012 JAPAN A3 sessionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۳۳کلید واژه ها:CommunicationsCommunicaton SystemConvolutionfunctional analysisGrid computingMIMDParallel ComputingSIMDبینایی ماشینپردازش با کارایی بالاپردازش تصویرپردازش Read More →