تفاضل رمزگذاری-رمز گشایی

عنوان انگلیسی: Differential Encoding-Decodingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۸۹کلید واژه ها:codingcoding theoryCryptographyDecodingDecryptiondifferentialEncodingInformation Securityinformation theorynumeric valuesvectorاطلاعاتامنیت اطلاعاتبازسازی دادهبازسازی داده های رمز شدهبازگشایی رمزبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل Read More →

رمزگذاری، کدگذاری و به کمینه کردن داده ها

عنوان انگلیسی: Encryption, Coding and Minimizing Dataزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۶۴کلید واژه ها:Communicationscomputer visionDigital Image Processingimage processingmatrixsignal processingVideo Processingبینایی کامپیوتریبینایی ماشینبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش Read More →

رمزگذاری رمزگشایی اسکی دودویی

عنوان انگلیسی: Encode Decode ASCII Binaryزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۸۳کلید واژه ها:asciibinaryblockcoding theorydecodeencodeinformation theorymfilesاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور ACموتور القایی تک فازموتور Read More →

روش رمزگذاری و رمزگشایی محاسباتی برای فشرده سازی متن

عنوان انگلیسی: Arithmetic coding and decoding for Text Compressionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۳۰کلید واژه ها:arithmetic codingcoding theoryCommunicationsCompressionCompression in MATLABCryptographyData CompressionDecodingDecryptioninformation theorytext compressionاطلاعاتالگوریتم های Read More →

کدگذار متداول

عنوان انگلیسی: Conventional Encoderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۶۴کلید واژه ها:CommunicationsCommunicaton SystemConvolutionfunctional analysissignal processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم Read More →

کابل کواکسیال بر اساس شبیه سازی سیستم CDMA

عنوان انگلیسی: Coaxial Cable Based CDMA System Simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۳۳کلید واژه ها:cdmachannel capacitycoaxcoaxial cablecoding theoryencodeinformation theorysimulatorاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور Read More →

ocultext

عنوان انگلیسی: ocultextزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۶۷کلید واژه ها:characterscoding theorycolorscolourscryptdecrypthidehide textinformation theoryocultextاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور ACموتور القایی تک فازموتور القایی سه Read More →

تصمیم گیری سخت کدگذاری-کدگشایی پیچشی

عنوان انگلیسی: hard decision convolutional coding_decodingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۵۰کلید واژه ها:ber curvecoding theoryCommunicationsConvolutionconvolutional codingcv codefunctional analysisinformation theoryviterbiاطلاعاتبازیابی اطلاعاتبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتئوری اطلاعاتتحلیل Read More →