رمزنگاری تصویر با استفاده از عملگر های الگوریتم ژنتیگ و سیستم آشوب

عنوان انگلیسی: رمزنگاری تصویر با استفاده از عملگر های الگوریتم ژنتیگ و سیستم آشوبتعداد کلیک: ۳۷۱کلید واژه ها:آشوبالگوریتم ژنتیکباز ترکیبپخشتصویرجایگشتجهشرمزنگاریسیستم آشوبرمزنگاری تصویر با استفاده از Read More →

معکوس ماژولار

عنوان انگلیسی: Modular Inverseزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۱۳کلید واژه ها:codingcoding theoryCryptographyfinite fieldgaloisinformation theoryاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور ACموتور القایی تک فازموتور القایی Read More →

DFM برای الفبا

عنوان انگلیسی: DFM for alphabeticزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۰۱کلید واژه ها:affinealphabeticattackdaqDAQ Carddata acquisitiondfmdistributiondistribution frefrequentymeasurementprobabilitysignal processingstatisticsاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری دادهدریافت دادهکارت DAQDFM Read More →