تفاضل رمزگذاری-رمز گشایی

عنوان انگلیسی: Differential Encoding-Decodingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۹۱کلید واژه ها:codingcoding theoryCryptographyDecodingDecryptiondifferentialEncodingInformation Securityinformation theorynumeric valuesvectorاطلاعاتامنیت اطلاعاتبازسازی دادهبازسازی داده های رمز شدهبازگشایی رمزبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل Read More →

رمز کردن و رمز گشایی یک پیغام

عنوان انگلیسی: Encode and Decode a messageزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۹۴کلید واژه ها:CommunicationsCommunicaton Systeminformation coding techniquesتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های Read More →

رمز گذاری تعبیه شده در Arduino جهت نوشتن بلوک

عنوان انگلیسی: Embedded Coder Arduino Servo Write Blockزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۲۳کلید واژه ها:arduinoEmbedded Centerembedded coderMicroprocessorservosimulinkالکترونیک دیجیتالریزپردازنده هاطراحی سیستم های دیجیتالکاربرد متلب در Read More →

شبیه سازی نرخ خطای بیتی کد همینگ ۷,۴

عنوان انگلیسی: (۷,۴)Hamming Code Bit Error Rate Simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۶۱کلید واژه ها:AWGNbercommunicationCommunicaton Systemhamming codehard decodingml decisionparity bitssoft decodingsyndrome decodingتحلیل سیستم های Read More →

تعبیه بسته پشتیبانی رمز گذار برای انجمن Beagle

عنوان انگلیسی: Embedded Coder Support Package for Beagle Boardزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۷۷کلید واژه ها:beagle boardbeagleboardDigital Signal ProcessingdspEmbedded CenterMicroprocessorsupport packageالکترونیک دیجیتالپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش Read More →

تولید کننده رمز عبور

عنوان انگلیسی: PassWord Generatroزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۴۳کلید واژه ها:Entropyinformation theorymathematicssignal processingsimulationstatisticsآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتسنجش اطلاعاتسنجش میزان اطلاعاتمیزان اطلاعاتنظریه اطلاعاتتولید کننده Read More →