کوانتیزر

عنوان انگلیسی: Quantizersزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۵۱کلید واژه ها:Entropyinformation theoryquantizationquantizer designآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتسنجش اطلاعاتسنجش میزان اطلاعاتمیزان اطلاعاتنظریه اطلاعاتکوانتیزرQuantizers فرم عضویت Read More →

تغییر نام فایل های یا فرمت پی دی اف

عنوان انگلیسی: Renaming the pdf format filesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۹۶کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theoryrename pdf fileSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه Read More →

رسم کننده توزیع احتمال

عنوان انگلیسی: Probability Distribution Plotterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۶۲کلید واژه ها:cdfexcelhazard ratepdfprobabilityReliabilitySpreadsheetSPSSstatisticsاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلجدولجدول بندیدادهصفحه گستردهمایکروسافت اکسلنرم‌افزارهای صفحه گستردهرسم کننده توزیع احتمالProbability Distribution Plotter Read More →

فرمول دی برونو

عنوان انگلیسی: Di Bruno’s Formulaزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۳۸کلید واژه ها:Applications of Fixed-Pointdi brunoFixed-PointFixed-Point Toolboxposts formulaالگوریتم نقطه ثابتالگوریتم نقطه ثابت در متلبجعبه ابزار Read More →