تشخیص عوامل خیرخطی با تبدیل فوریه سریع صفر شده در مراحل (زمان های) ابتدایی

عنوان انگلیسی: Nonlinearity Detection using Zeroed Early-Time FFTsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۴۷کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABautomotivedynamic systemsmeasurementmodalnonlinearitysignal processingstructural dynamicsvibrationسیستم های پروازیکاربرد متلب Read More →

تشخیص عوامل خیرخطی با تبدیل فوریه سریع صفر شده در مراحل (زمان های) ابتدایی

عنوان انگلیسی: Nonlinearity Detection using Zeroed Early-Time FFTsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۳۳کلید واژه ها:AerospaceautomotiveCurve Fittingdynamic systemsFunction ApproximationFunction Fittingmeasurementmodalnonlinearitysignal processingstructural dynamicsvibrationارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتاستنباط آماریانالیز عددیبرازش Read More →