حل الگوریتم ژنتیک برای دیسپاچینگ اقتصادی

عنوان انگلیسی: Genetic Algorithm Solution to Economic Dispatchزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۴۷کلید واژه ها:Crossovereconmoic dispatchEconomic DispatchEconomicsEconomics in MATLABgenetic algorithmglobal optimizationMATLAB for EconomicsmutationoptimizationPower EngineeringPower Read More →

پیاده سازی دیسپاچینگ اقتصادی در MATLAB

عنوان انگلیسی: Implementation of Economical Dispatch in MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۰۳کلید واژه ها:Economic DispatchEconomicsEconomics in MATLABMATLAB for EconomicsPower EngineeringPower Systemاقتصادانرژیتجدید ساختار در Read More →