ابزارهای ویژن FireWire

عنوان انگلیسی: FireWire Vision Toolsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۳۰کلید واژه ها:applicationautomationcameracmvisionControl SystemsControl theoryfirewireimage processingSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه سامانه‌هانظریه کنترلابزارهای ویژن Read More →

IMComp- نرم افزار فشرده سازی تصویر

عنوان انگلیسی: IMComp-Image Compression Softwareزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۱۴کلید واژه ها:CompressionCompression in MATLABData Compressiondata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseguiImage Acquisitionimage processinginterpolationmatrixoptimizationsignal processingاکتساب تصویراکتساب Read More →

کدهای پروژه های کوچک

عنوان انگلیسی: A tiny project codesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۴۴کلید واژه ها:daqDAQ Carddata acquisitionimage processingmeasurementobject recognitionpattern matchingsignal processingtemplate matchingاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع Read More →

jpeg2avi

عنوان انگلیسی: jpeg2aviزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۶۲کلید واژه ها:animationavicreationgraphics exportgraphics importJoint Photographic Expert Groupjpegmovieالگوریتم فشرده سازیالگوریتم فشرده سازی تصویرپردازش تصویرجی پگجی‌پی‌ئی‌جیفشرده سازیفشرده سازی Read More →