مدولاسیون AM و دمدولاسیون توسط simscape

عنوان انگلیسی: AM modulation and demodulation by simscapeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۸۵کلید واژه ها:amCommunicationsdata exportdata importdemodemodulationmodulationsignal processingsimulationsimulinkwirelessافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمدولاسیون AM Read More →

مدولاسیون و دمدولاسیون bfsk

عنوان انگلیسی: bfsk modulation and demodulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۴۹کلید واژه ها:Communicationsdemodulationmodulationافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمدولاسیون و دمدولاسیون bfskbfsk modulation and demodulation Read More →

مدولاسیون و دمدولاسیون MSK

عنوان انگلیسی: MSK modulation and Demodulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۴۷کلید واژه ها:demodulationdigital modulation and demodulationmobile communicationmodulationmskافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمدولاسیون و دمدولاسیون Read More →

مدولاسیون و دمدولاسیون در Zigbee

عنوان انگلیسی: Modulation and Demodulation in Zigbeeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۳۵کلید واژه ها:Communicationsdemodulationmodulationoqpsksignal processingsimulinkspreadingzigbeeافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمدولاسیون و دمدولاسیون در ZigbeeModulation Read More →

مدولاسیون-دمدولاسیون دامنه ای در متلب

عنوان انگلیسی: Amplitude Modulation_Demodulation in Matlabزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۳۶کلید واژه ها:amamplitudecarrierdemodulationmodulationافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمدولاسیون-دمدولاسیون دامنه ای در متلبAmplitude Modulation_Demodulation in Read More →

مدولاسیون دامنه تربیع

عنوان انگلیسی: Quadrature Amplitude Modulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۹۳کلید واژه ها:amplitude modulationdemodulationmodulationquadrature amplitude modulationsignalsافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمدولاسیون دامنه تربیعQuadrature Amplitude Modulation Read More →

مدولاسیون و دمدولاسیون فاز

عنوان انگلیسی: Phase Modulation and Demodulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۶۹کلید واژه ها:demodulationfmmodulationphasephasessignal shiftافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمدولاسیون و دمدولاسیون فازPhase Modulation and Read More →