کاربردهای درون یابی

عنوان انگلیسی: Interpolation Utilitiesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۹۱کلید واژه ها:akima، barycentric، بزیر، پیچیدگی، کسینوس، مکعب، پیچیدگی مکعب، درون مکعب، DCT، تفاوت، تقسیم، تفاوت، Read More →

درونیابی منظم نقاط کنترل ماتریس با شرایط مرزی

عنوان انگلیسی: Regular Control Point Interpolation Matrix with Boundary Conditionsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۶۸۸کلید واژه ها:bsplinecirculantcontrol pointcurve fitCurve FittingFunction ApproximationFunction Fittinginterpolationsplinetoeplitzاستنباط آماریانالیز عددیبرازش Read More →

تابع درون یابی compatible2d با تولید کد

عنوان انگلیسی: compatible2d interpolation function with code generationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۹۹کلید واژه ها:Embedded Centerembedded codeinterpolationMicroprocessorالکترونیک دیجیتالریزپردازنده هاطراحی سیستم های دیجیتالکاربرد متلب در Read More →

درون یابی مقاوم

عنوان انگلیسی: Robust interpolationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۶۷کلید واژه ها:interpolationLinear Regressionnoisequantizationregressionrobust interpolationstatisticsآماراستنباط آماریاقتصاد سنجیتحلیل رگرسیونتخمین خطیرگرسیون خطیرگرسیون خطی چند گانهرگرسیون و همبستگیضریب همبستگینظریه Read More →

درون یابی چند جمله ای لاگرانژ

عنوان انگلیسی: Lagrange polynomial interpolationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۷۷کلید واژه ها:approximationapproximationsi need code for constructing this polynomial fx 1 2x 100×2 105x3interpolationlagrangemathematicsOscillatorpolynomialاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار Read More →

تابع چندجمله ای درونیابی لاگرانژ سهموی

عنوان انگلیسی: A Parabolic Lagrangian Interpolating Polynomial Functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۲۵کلید واژه ها:interpolate lagrange lagrangian polynomial parabolic nonlinearOscillatorprobabilitystatisticsاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان Read More →

CTrecon-یک تابع بازسازی تصویر داده های موازی بهبود یافته

عنوان انگلیسی: CTrecon-an improved parallel data image reconstruct functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۷۳کلید واژه ها:Convolutionfunctional analysisimage processingiradonparallelradonreconstructبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتCTrecon-یک Read More →