بزرگنمایی تصویر با استفاده از درونیابی کانولوشن مکعبی جهت دار

عنوان انگلیسی: Image Zooming Using Directional Cubic Convolution Interpolationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۸۳کلید واژه ها:Convolutioncubic convolutiondirectional filteringfunctional analysisimage interpolationimage zoomingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل Read More →

درونیابی منظم نقاط کنترل ماتریس با شرایط مرزی

عنوان انگلیسی: Regular Control Point Interpolation Matrix with Boundary Conditionsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۶۸۴کلید واژه ها:bsplinecirculantcontrol pointcurve fitCurve FittingFunction ApproximationFunction Fittinginterpolationsplinetoeplitzاستنباط آماریانالیز عددیبرازش Read More →

تابع چندجمله ای درونیابی لاگرانژ سهموی

عنوان انگلیسی: A Parabolic Lagrangian Interpolating Polynomial Functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۲۳کلید واژه ها:interpolate lagrange lagrangian polynomial parabolic nonlinearOscillatorprobabilitystatisticsاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان Read More →

دموی بیلدر اکسل- درونیابی تک متغیره

عنوان انگلیسی: Excel Builder Demo-Univariate Interpolationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۹۳کلید واژه ها:external interfaceExternal Interface in MATLABInterface in MATLABMicrosoft Excel and MATLABMicrosoft OfficeMS Excelآفیسآفیس Read More →

مثال سازنده COM – درونیابی تک متغیره

عنوان انگلیسی: COM Builder Example — Univariate Interpolationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۶۹کلید واژه ها:external interfaceExternal Interface in MATLABInterface in MATLABاینترفیس خارجیاینترفیس خارجی در Read More →

درونیابی سه خطی سه بعدی با استفاده از GPU

عنوان انگلیسی: ۳D trilinear interpolation using GPUزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۰۹کلید واژه ها:Grid computingMIMDParallel ComputingSIMDپردازش با کارایی بالاپردازش توزیع شدهپردازش چند هسته ایپردازش Read More →

کاربردهای درون یابی

عنوان انگلیسی: Interpolation Utilitiesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۸۵کلید واژه ها:akima، barycentric، بزیر، پیچیدگی، کسینوس، مکعب، پیچیدگی مکعب، درون مکعب، DCT، تفاوت، تقسیم، تفاوت، Read More →