برآورد دقیق تلفات خطوط و ترانسفورماتورهای شبکه انتقال با استفاده از پردازش اطلاعات و حذف اطلاعات غلط

عنوان انگلیسی: برآورد دقیق تلفات خطوط و ترانسفورماتورهای شبکه انتقال با استفاده از پردازش اطلاعات و حذف اطلاعات غلطتوضیحات:با توجه به گسترش روزافزون مصرف انرژی Read More →

جایابی و تعیین مقدار بهینه ادوات چندنوعی FACTS جهت افزایش قابلیت انتقال کل و کاهش تراکم خطوط با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی

عنوان انگلیسی: جایابی و تعیین مقدار بهینه ادوات چندنوعی FACTS جهت افزایش قابلیت انتقال کل و کاهش تراکم خطوط با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونیتوضیحات:در Read More →

تحلیل اثرات بیولوژیکی میدانهای الکترومغناطیسی فرکانس پایین تولید شده توسط خطوط انتقال بروی بدن انسان

عنوان انگلیسی: تحلیل اثرات بیولوژیکی میدانهای الکترومغناطیسی فرکانس پایین تولید شده توسط خطوط انتقال بروی بدن انسانتوضیحات:کی از مسائلی که اخیرا در لیست مواردی که Read More →