خطای مربوط به متریک عملکرد

عنوان انگلیسی: Error related performance metricsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۳۸کلید واژه ها:machine learningmetricperfperformanceperformance measureprobabilitystatisticsخوشه بندیداده کاویشناسایی الگوکلاس بندیهوش مصنوعییادگیری بانظارتیادگیری بدون نظارتیادگیری تقویتییادگیری Read More →

شبیه سازی نرخ خطای بیتی کد همینگ ۷,۴

عنوان انگلیسی: (۷,۴)Hamming Code Bit Error Rate Simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۶۱کلید واژه ها:AWGNbercommunicationCommunicaton Systemhamming codehard decodingml decisionparity bitssoft decodingsyndrome decodingتحلیل سیستم های Read More →