جعبه ابزار سینماتیک و حرکت شناسی در متلب

عنوان انگلیسی: Kinematics Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۶۹کلید واژه ها:computer visionDigital Image Processinghomeogeneous transformationsimage processingkinematicsrigidbody transformationsroboticsبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر دیجیتالچشم الکترونیکیسیستم های Read More →

سینماتیک مستقیم روبات بازودار RA-01 در متلب

عنوان انگلیسی: Forward Kinematics of RA-01 Robotic Armزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۷۰کلید واژه ها:forward kinematicsmodelingRobot Armsrobotic armانواع بازوی رباتبازوبازوی رباتبازوی روباتیکبازوی مکانیکیرباترباتیکشبیه سازی Read More →

فرمان دیفرانسیل شده توسط تک PID ژنتیک

عنوان انگلیسی: differential steering control by single genetic PIDزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۲۰کلید واژه ها:Crossoverdifferential steering pid tuning geneticgenetic algorithmglobal optimizationmechanical modelingmutationpidالگوریتم اجتماع Read More →

سینماتیک معکوس برای یک بازوی روباتیک RA-01

عنوان انگلیسی: Inverse Kinematics for RA-01 Robotic Armزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۸۳کلید واژه ها:۳D animationComputational Physicsinverse kinematicsInverse problemsmechatronicsmodelingProtein Inverse KinematicsRobot ArmsRobot kinematicsrobotic armroboticsالکترونیکانواع Read More →

نوشتن و خواندن فرمت های حجمی ffA

عنوان انگلیسی: Read and write ffA volume formatsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۸۲کلید واژه ها:data exportdata importearth scienceGeologyimage processingMATLAB for Geologyچینه شناسیدیرین شناسیزمین‌شناسیژئوتکنیکسنگ شناسیعلوم Read More →