حراج (مزایده) ژاکوبی

عنوان انگلیسی: AuctionJacobiزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۰۴کلید واژه ها:assignment problemAuctionauction algorithmAuctions in MATLABbertsekasbid algorithmdual problemmathematicsoptimal assignmentoptimizationحراجکاربرد متلب در تجارتکاربرد متلب در مزایدهکاربرد متلب Read More →

اجرای الگوریتم حراج (مزایده) ژاکوبی (ساده)

عنوان انگلیسی: A Jacobi Auction Algorithm Implementation (simple)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۹۸کلید واژه ها:AerospaceAuctionAuctions in MATLABcombinatoricsfinanceFinancial Engineeringimage processingmathematicsتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبحراجعلوم اقتصادیعلوم Read More →

شبیه سازی سفارش کتاب

عنوان انگلیسی: Order book simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۹۹کلید واژه ها:AuctionAuctions in MATLABorder book exchange continuous double auctionحراجکاربرد متلب در تجارتکاربرد متلب در Read More →