آشکارساز پیک (قله) و دره گوسی یک بعدی

عنوان انگلیسی: ۱-D Gaussian peak and valley detectorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۲۳کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasederivativegaussianpeak detectorsignal processingvalley detectorانبار دادهپایگاه Read More →

رگرسیون مخلوط گوسی GM

عنوان انگلیسی: gmregressزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۰۲کلید واژه ها:geometric mean regressionLinear Regressionmodel iireduced major axis regressionآماراستنباط آماریاقتصاد سنجیتحلیل رگرسیونتخمین خطیرگرسیون خطیرگرسیون خطی چند Read More →

dropshadow – کلاس ؟ برای اشیاء نمودار

عنوان انگلیسی: dropshadow – Drop Shadow class for plot objectsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۹۹کلید واژه ها:Convolutiondropshadowexportfigurefunctional analysisimage processingshadowsmoothsnapshotvector graphicsبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات Read More →