بهینه سازی عمومی با متلب

عنوان انگلیسی: Global Optimization with MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۴۷۴کلید واژه ها:Approximation AlgorithmsCrossoverCurve Fittingdirect searchFunction ApproximationFunction Fittinggenetic algorithmglobal optimizationglobal searchglobalsearchGraph algorithmsGrid computingMIMDMulticriteria Optimizationmultiobjective Read More →

رویکردهای جدید برای بهینه‌سازی مقید در متلب

عنوان انگلیسی: New Approaches to Constrained Optimization in MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۱۴کلید واژه ها:Crossoverdirect searchgenetic algorithmglobal optimizationmutationnonsmoothoptimizationpattern searchالگوریتم اجتماع ذراتالگوریتم ازدحام ذراتالگوریتم Read More →

یک برنامه PSO (بهینه سازی ازدحام ذرات)

عنوان انگلیسی: A PSO (particle swarm optimization)programزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۸۰کلید واژه ها:algorithmanalogycodecontrolmatlaboptimizationparticleParticle Swarm Optimizationprogrampsosimpleswarmtuningآموزش الگوریتم PSOالگوریتم PSOالگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذراتالگوریتم تکاملیالگوریتم رقابت Read More →