روش تفاضلات محدود برای حل معادله لاپلاس با استفاده از تقسیم بندی های نابرابر (نامساوی) در جدول بندی XY

عنوان انگلیسی: Finite Difference Laplace Equation Solver using unequal square grid xy gridsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۱۴کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتAerospaceautomotivecfdcomputational fluid dynamicsfinite diferencefluid Read More →

جدول بندی تعاملی متغیر SEER اکسل

عنوان انگلیسی: SCOPE — interactively tabulate SEER excel variablesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۷۵کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی Read More →

تست دقیق فیشر با n x m جدول احتمالی

عنوان انگلیسی: Fisher’s exact test with n x m contingency tableزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۹۸کلید واژه ها:categoryClassificationclusteringData Miningfishers exact conditional testmathematicsPattern Miningstatistics testخوشه Read More →

تصویر گرافیکی از جدول زمانی

عنوان انگلیسی: Graphic depiction of timelinesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۰۰کلید واژه ها:graphicsplotProject Managementtimetimelineپروژهتحلیل ساختارمندتحلیل سامانه‌هاتحلیل نیازمندی‌هاکنترل پروژهکیفیتمدل سازیمدل های توسعهمدیریت پروژهمدیریت کیفیتتصویر گرافیکی Read More →

جدول داده بر اساس جاوا

عنوان انگلیسی: Java-based data tableزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۳۴کلید واژه ها:exampleexcelgui toolsjavanavigationSpreadsheetSPSStableuitableاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلجدولجدول بندیجی پی‌ اسدادهراهیابیژئودزیسیگنالصفحه گستردهمایکروسافت اکسلمختصات دقیقموقعیت یابیناوبریناوبری ماهواره اینرم‌افزارهای صفحه Read More →

cprintf – قالب بندی آرایه ND یک ? و ابزار نمایش

عنوان انگلیسی: cprintf — a pedestrian ND array formatting and display utilityزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۳۰کلید واژه ها:arraycellclassformatfprintffunction handleobjectprintmatSpreadsheetsprintfSPSSstringاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلجدولجدول بندیدادهصفحه گستردهمایکروسافت اکسلنرم‌افزارهای Read More →

latexcmd

عنوان انگلیسی: latexcmdزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۷۶۲کلید واژه ها:Applications of Fixed-Pointarraydata exportdata importexportFixed-PointFixed-Point ToolboxLaTeXmatrixpolynomialprettyprinttableTeXالگوریتم نقطه ثابتالگوریتم نقطه ثابت در متلبجعبه ابزار نقطه ثابتکاربردهای Read More →