جبهه پارتو

عنوان انگلیسی: Pareto Frontزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۵۰کلید واژه ها:Multicriteria Optimizationmultiobjectivemultiobjective optimizationoptimizationpareto efficientpareto frontPareto Frontierpareto setارزیابیارزیابی پارتوارزیابی حدیاقتصادبرنامه نویسی چند هدفهبهینه سازیبهینه سازی Read More →

جبهه پارتو مطابق با تناسب غالب

عنوان انگلیسی: Pareto Fronts according to dominance relationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۷۱کلید واژه ها:dominance relationMulticriteria Optimizationmultiobjective optimizationpareto frontPareto Frontierpareto frontsارزیابیارزیابی پارتوارزیابی حدیاقتصادبرنامه نویسی Read More →

نمودار سطح برای تصمیم گیری چند هدفه

عنوان انگلیسی: Leveldiagrams for multiobjective decision makingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۶۹۸کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theorycpohDecision MakingDecision Support SystemDMDSSMCDMMulticriteria Optimizationmultiobjective optimizationoptimizationpareto frontSystems theoryاتوماسیونبرنامه نویسی Read More →

جبهه پارتو با استفاده از اشتراک برازندگی

عنوان انگلیسی: Pareto Front Using Fitness Sharingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۷۱کلید واژه ها:applicationsCrossovergagenetic algorithmgenetic algorithmsmutationoptimizationparetopareto frontPareto Frontierارزیابیارزیابی پارتوارزیابی حدیاقتصادالگوریتم اجتماع ذراتالگوریتم تکاملیالگوریتم رقابت Read More →

شاخص حجم اضافه

عنوان انگلیسی: Hypervolume Indicatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۷۴کلید واژه ها:hypervolume indicatorMulticriteria Optimizationmultiobjective optimizationoptimizationpareto setبرنامه نویسی چند هدفهبهینه سازیبهینه سازی برداریبهینه سازی چند معیارهبهینه Read More →

ev-الگوریتم انقلاب چند هدفه MOGA

عنوان انگلیسی: ev-MOGA Multiobjective Evolutionary Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۹۲۴کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial Intelligencecpohevolutionary algorithmsIntelligent SystemsMachine IntelligenceMulticriteria Optimizationmultiobjective optimizationoptimizationpareto frontبرنامه نویسی چند Read More →

بهینه سازی چند منظوره با استفاده از استراتژی های تکاملی (ES) به عنوان الگوریتم تکاملی (EA)

عنوان انگلیسی: Multi-objective optimization using Evolution Strategies (ES) as Evolutionary Algorithm (EAزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۶۰۷کلید واژه ها:CrossoverESEvolution Strategiesevolutionary algorithmgagenetic algorithmgenetic algorithmsMulticriteria Optimizationmultiobjective Read More →

دانلود رایگان پایان نامه: بهبود خودکار رفتار الگوریتمهای تکاملی چند هدفه در هر زمان

عنوان انگلیسی: Thesis:Automatically Improving the Anytime Behaviour of Multiobjective Evolutionary Algorithmsتعداد کلیک: ۹۱۱کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراگزارش Read More →