جایابی و تعیین سایز منابع تولید پراکنده و انجام بازآرایی بهینه در سیستمهای توزیع شعاعی جهت بهبود شرایط عملکردی شبکه با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی

عنوان انگلیسی: جایابی و تعیین سایز منابع تولید پراکنده و انجام بازآرایی بهینه در سیستمهای توزیع شعاعی جهت بهبود شرایط عملکردی شبکه با استفاده از Read More →

جایابی و تعیین ظرفیت تولید پراکنده با هدف کاهش تلفات و بهبود قابلیت اطمینان در فیدرهای ۲۰ کیلوولت بوسیله الگوریتم جست و جوی گروهی

عنوان انگلیسی: جایابی و تعیین ظرفیت تولید پراکنده با هدف کاهش تلفات و بهبود قابلیت اطمینان در فیدرهای ۲۰ کیلوولت بوسیله الگوریتم جست و جوی Read More →