تخمین دمای دیواره اتاق احتراق و گازهای داغ خروجی از محفظه احتراق توربین گاز و بررسی روشهای مناسب خنککاری جهت افزایش راندمان

عنوان انگلیسی: تخمین دمای دیواره اتاق احتراق و گازهای داغ خروجی از محفظه احتراق توربین گاز و بررسی روشهای مناسب خنککاری جهت افزایش راندمانتعداد کلیک: Read More →

مطالعه موردی تولید انرژی الکتریکی با استفاده از توربینهای انبساطی در ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه نکا

عنوان انگلیسی: مطالعه موردی تولید انرژی الکتریکی با استفاده از توربینهای انبساطی در ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه نکاتوضیحات:نیروگاه نکا با مجمـوع قـدرت اسـمی نصـب Read More →